دستگاه های ماینر که قرار است فن های آن برداشته شود جهت اینکه کنترل بردشان Errorندهد و کار کند نیاز به سمیلاتور فن یا شبیه شاز فن دارد