یکی از الزامات در بازار های مالی داشتن هوش مالی و کنترل هیجان و اعصاب میباشد چون هر معامله امکان دارد سرنوشتی تفاوت با آنچه ما در نطر میگرفیم داشته باشد . از این رو افرادی که دوست دارند در این بازار ها فعالیت کنند بهتر آن است که ابتدا شناختت کاملی از خود و خصوصیات خود در قبال بازار و معاملات داشته باشند.